fbpx

Informacja o projekcie „Niepełnosprawni na etacie”

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych prowadzi działalność na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, w tym studentów ostatniego roku oraz absolwentów szkół wyższych. Serdecznie zapraszamy do współpracy, współuczestnictwa w procesie rekrutacji uczestników projektu „Niepełnosprawni na etacie”.

Informacje o projekcie:

  • Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT”.
  • Numer umowy o finansowanie projektu: ABS/000003/01/D
  • Wszystkie działania realizowane w projekcie są BEZPŁATNE dla jego uczestników.
  • Projekt „Niepełnosprawni na etacie” zakłada zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
  • Realizatorem projektu finansowanego ze środków PFRON jest Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze, który od początku swojej działalności wspiera, wspomaga oraz dąży do polepszenia warunków życia osób z niepełnosprawnościami.
  • Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 35 niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych w charakterze beneficjenta ostatecznego. Projekt ma zasięg ogólnopolski.

Adresaci projektu:

Beneficjentem ostatecznym może zostać każda osoba posiadająca statut osoby niepełnosprawnej (posiadająca zaświadczenie o lekkim, umiarkowanym, znacznym stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie równoważne), będąca absolwentem (osoba, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną lub uzyskała absolutorium, posiadająca dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydanego nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do programu, pozostająca bez zatrudniana) bądź studentem ostatniego roku, bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania, wiek i płeć.

Dodatkowym warunkiem uczestnictwa w projekcie jest pozytywne przejście etapu kwalifikacyjnego.

Zadania realizowane w projekcie:

Uczestnicy, w ramach projektu, objęci zostaną wsparciem bezpośrednim i indywidualnym.

W pierwszej kolejności zrealizowane zostanie Indywidualne Doradztwo Zawodowe, podczas którego określone zostaną predyspozycje kandydata, przeprowadzona zostanie wnikliwa diagnoza jego potrzeb, możliwości i predyspozycji. Na podstawie uzyskanych danych określone zostaną cele każdego z kandydatów, a następnie sporządzona indywidualna ścieżka kariery zawodowej.

Drugim etapem będzie działalność konsultacyino-doradcza przygotowuiąca do świadomego przejścia potencialnego pracownika przez tzw. ścieżke rekrutacyiną. W ramach tego działania beneficjenci zostaną przygotowani do poszukiwania pracy (teoretyczne i praktyczne warsztaty zawierające sterowaną symulację rozmowy kwalifikacyjnej wraz z jej omówieniem pod kątem indywidualnego zachowania poszczególnych uczestników z uwzględnieniem informacji wypracowanych na wcześniejszych etapach projektu), wezmą udział w spotkaniach z pracodawcami (wizyty studyjne w przedsiębiorstwach, które umożliwią zdobycie rzeczywistego oglądu na pracę w danym przedsiębiorstwie uzupełnione zostaną o job shadowing oraz rozmowy z pracownikami i pracodawcami, w trakcie których uczestnicy dowiedzą się jakie są oczekiwania i warunki stawiane przez pracodawców), a w ostatnim etapie doradztwo w selekcji ofert pracy bazujące na uzyskanych wcześniej informacjach dotyczących Beneficjenta Ostatecznego.

Elementem realizowanym równolegle będą warsztaty z autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz warsztaty i szkolenia zawodowe pozwalającej nabyć umiejętności tzw. twarde lub podniesienie poziomu posiadanej przez uczestnika wiedzy w tym zakresie.

Ostatni etap projektu to Mentoring po ukończeniu cyklu szkoleń, dzięki któremu beneficjenci projektu podniosą swój poziom pewności siebie oraz przy wsparciu mentora wejdą na nową ścieżkę zawodową (rolą mentora jest wspomagać uczestnika w pokonywaniu barier występujących przy zatrudnieniu w nowym przedsiębiorstwie).

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Kontakt:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
ul. Osiedle Robotnicze 47A
58-500 Jelenia Góra
Tel.: (75) 752 42 54
mail: koordynator@kson.pl