fbpx

ABSOLWENT – najlepsza inwestycja – zgłoś się do projektu!

Mając na uwadze trudną sytuację na rynku pracy i brak doświadczenia zawodowego wśród osób młodych, powstał kompleksowy program wsparcia, który ma za zadanie nieść pomoc nieaktywnym zawodowo absolwentom oraz studentom studiów zaocznych w uzyskaniu wymaganego doświadczenia, podniesieniu swoich kwalifikacji oraz zdobyciu wiedzy i umiejętności.

Głównym celem projektu jest ułatwienie i zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów znajdującym się do 29 roku życia (do 12 miesięcy od ukończenia nauki) poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego. 

Absolwent bez doświadczenia, jest jak nieoszlifowany diament. 

Według danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, co drugi absolwent ma długotrwałe problemy ze znalezieniem pracy a absolwentów z roku na rok przybywa. Wiedza zdobyta w trakcie edukacji, często nie jest wystarczająca do podjęcia zatrudnienia. Doświadczenie zawodowe jest kluczowym elementem przy wyborze przyszłego pracownika. Dlatego swoje pierwsze kroki na rynku pracy warto rozpocząć od stażu zawodowego.

Projekt „Absolwent – najlepsza inwestycja” dedykowany jest do grupy 60 osób młodych osób, które w momencie przystąpienia do projektu łącznie spełniają następujące kryteria:

 • mieszkają na terenie województwa opolskiego (możesz być zameldowany w innym województwie, ale jeśli mieszkasz w akademiku lub mieszkaniu prywatnym na terenie woj. opolskiego to spełniasz to kryterium)
 • nie ukończyły 30 roku życia
 • są osobami biernymi zawodowo (które nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne)
 • nie uczestniczą w kształceniu lub w szkoleniu (uwaga: powyższe kryterium jest spełnione przez studentów studiów zaocznych, absolwentów u których nie minęło 12 miesięcy od daty ukończenia studiów  i uczniów szkół wieczorowych)
 • w momencie przystąpienia do Projektu nie uczestniczyły w szkolenia finansowanych ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni

Zadania realizowane w projekcie

I. Określenie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju Zawodowego (ISRZ)

 • czyli indywidualne spotkania i konsultacje każdego Uczestnika projektu (UP)
  z psychologiem i doradcą zawodowym, których celem jest wspólne z Uczestnikiem określenie tych działań w projekcie, które warunkują uzyskanie trwałego zatrudnienia.

II. Rozwój umiejętności społecznych

 • warsztaty i treningi grupowe (m.in. budowanie poczucia własnej wartości; współpraca w grupie w oparciu o tolerancję i zaufanie; sport jako narzędzie budowania i rozwoju umiejętności pracy zespołowej; autoprezentacja i komunikacja),warsztaty i treningi indywidualne (psycholog, doradca zawodowy, terapeuta itp.), indywidualne oraz grupowe pośrednictwo pracy (m.in. wizyty studyjne u pracodawców, wyjazdy na targi pracy).

III. Rozwój umiejętności zawodowych

 • szkolenia i kursy zawodowe zgodnie z potencjałem zawodowym, doświadczeniem lub możliwościami każdego Uczestnika, kończące się egzaminem (np. stolarz, spawacz, operator wózków jezdniowych itp.), egzaminy kwalifikacyjne, czyli uzyskanie certyfikatu zawodowego – uzupełnienie szkoleń i kursów zawodowych, staże i praktyki zawodowe u pracodawców (trwające min. 3 miesiące)

Formy wsparcia w projekcie

 • indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego
 • wsparcie psychologa
 • wsparcie doradcy zawodowego
 • warsztaty grupowe
 • wyjazdy szkoleniowo-integracyjne
 • kursy/szkolenia zawodowe – staż zawodowy

Wsparcie dodatkowe

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, kursy i staże zawodowe
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe

Chcesz dowiedzieć się więcej zajrzyj na stronę : http://absolwent.aktywniniezalezni.pl/https://www.facebook.com/BILETNASTAZ/