fbpx

Opublikowano Barometr Zawodów na rok 2020

Barometr zawodów to ogólnopolskie badanie zainicjowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, realizowane przez Departament Rynku Pracy we współpracy z wojewódzkimi i powiatowymi urzędami pracy, którego celem jest wskazanie zawodów, w przypadku których mamy do czynienia z deficytem, równowagą czy nadwyżką w poszczególnych powiatach. Badania mają charakter krótkookresowy (jednoroczny), a prezentowane w raportach dane nie są wynikiem analiz statystycznych, ale paneli eksperckich, do których zaproszeni są przedstawiciele urzędów pracy i eksperci rynku pracy.

Panele organizowane są na terenie całego kraju, na poziomie powiatów. W badaniu, autorzy zdecydowali się na opracowanie grup zawodów, na podstawie danych zamieszczonych w ofertach pracy, po to aby pozycje z listy były w największym stopniu zbieżne z rzeczywistymi nazwami zawodów. Kształcenie akademickie opiera się na kierunkach studiów, które nie są (i nigdy w pełni nie będą) spójne z nazwami zawodów. Dlatego już od kilku lat otoczenie akademickie i biznes pracują nad zmianą myślenia o rynku pracy –  poszukuje się pracowników posiadających określone kompetencje, a nie absolwentów konkretnych kierunków studiów.

Na szczeblu krajowym badanie koordynuje Wojewódzki urząd Pracy w Krakowie. Opracowaniem sytuacji w województwie opolskim zajmuje się Opolski Wojewódzki Urząd Pracy.

Barometr zawodów: www.barometrzawodow.pl
Raport dla województwa opolskiego dostępny jest pod adresem: https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2020/opolskie/raport_wojewodztwo_opolskie_2020.pdf

Jak interpretować tabelę?

Barometr zawodów prezentuje tabele dla całego kraju, województw oraz z tabele z podziałem na powiaty. Każda z tabel wyróżnia trzy kategorie: zawody deficytowe, zawody w równowadze oraz zawody nadwyżkowe.

Deficyt – oznacza, że w tych zawodach znalezienie pracy nie powinno stanowić problemu, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie duże, a podaż pracowników o odpowiednich kwalifikacjach niewielka.

Równowaga –  przedstawia te zawody, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie.

Nadwyżka – znalezienie pracy w tych zawodach może okazać się trudniejsze ze względu na mniejsze zapotrzebowanie/ większą liczbę kandydatów spełniających wymagania pracodawców.