fbpx

Kwi 6, 2017 | aktualności

W związku z realizacją projektu Kompetencje, kariery, kształcenie. Zarządzanie kompetencjami studentów Uniwersytetu Opolskiego poprzez wsparcie działań Akademickiego Centrum Karier, Uniwersytet Opolski ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17.

.

Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs POWR.03.01.00-IP.08-00-ABK/17, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 Zakres zadań przewidzianych do realizacji w projekcie przez partnera:

 1. Realizacja zadań (prowadzenie szkoleń i warsztatów) podnoszących kompetencje uczestników, związane z poszukiwaniem zatrudnienia, w okresie trwania projektu i po jego zakończeniu.
 2. Aktywne włączanie młodzieży i dorosłych do działań  promujących zadania realizowane w ramach projektu;
 3. Angażowanie członków lokalnej społeczności w spójne tematycznie, wynikające z realizowanego projektu, działania naukowe.

Wymagania dla partnera:

 1. Doświadczenie w działalności dotyczącej realizacji projektów o charakterze warsztatowym;
 2. Doświadczenie w zakresie wprowadzania studentów na rynek pracy;
 3. Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń lub warsztatów podnoszących kompetencje uczestników związane z poszukiwaniem zatrudnienia.

Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:

 1. Zawierać dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontak­tów w sprawie współpracy;
 2. Zawierać opis potencjalnego zaangażowania Partnera w realizację projektu, w tym potencjał możliwy do wykorzysta­nia.

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, in­formacja dodatkowa) za ostatni zamknięty rok obrotowy;
 3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych;
 4. Opis szkoleń (proponowane tematy szkoleń, zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia, umiejętności pozyskiwane przez uczestników).

Przy wyborze Partnerów oceniane będą:

 1. Doświadczenie w działalności dotyczącej realizacji projektów o charakterze warsztatowym i w zakresie wprowadzania studentów na rynek pracy – waga 50 pkt.
 2. Dopasowanie proponowanych szkoleń do potrzeb studentów Uniwersytetu Opolskiego – waga 50 pkt.
 3. Zgodność działalności Partnera z celem Partnerstwa – waga 50 pkt.

Termin składania ofert: 10.05.2017, godz. 15.30 (liczy się data wpłynięcia oferty).

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu Kompetencje, kariery, kształcenie. Zarządzanie kompetencjami studentów Uniwersytetu Opolskiego poprzez wsparcie działań Akademickiego Centrum Karier” na adres:  Uniwersytet Opolski, Akademickie Centrum Karier, 45-054 Opole, ul. Grunwaldzka 31 p.3, tel. 77 452 7054 w godz. 7.30-15.30. lub przesłać elektronicznie na adres kariera@uni.opole.pl

Wyniki naboru opublikowane zostaną na stronie Akademickiego Centrum Karier Uniwersytetu Opolskiego.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 1. Wyboru Partnerów do wspólnej realizacji projektu;
 2. Wykonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnerów projektu;
 3. Negocjowania warunków i kosztów realizacji poszczególnych działań z wybranymi podmiotami spełnia­jącymi kryteria dla Partnerów projektu;
 4. Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.