fbpx

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

 

Komenda wojewódzka Policji w Opolu jest państwową jednostką budżetową, nadzór nad działalnością sprawuje Komendant Główny Policji. Obszarem działania komendy jest obszar województwa opolskiego, na którym działa 12 jednostek organizacyjnych Policji.

Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań wynikających z zakresu działania Komendanta jako organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa opolskiego.

Służba w Policji jest dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji. Policja oferuje:

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne i stałe zatrudnienie;
 • prestiż społeczny;
 • stałe i pewne źródło dochodu;
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku;
 • wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, to służba społeczeństwu;
 • pomoc potrzebującym.
 •  

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
Jak przebiega proces rekrutacji?

Standardowy proces rekrutacji (nie mówimy tu o czasie obecnej sytuacji epidemicznej w kraju) składa się w następujących etapów:

 

 1. Złożenie kompletu dokumentów takich jak:
 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B dostępny do pobrania na stronie internetowej www.opolska.policja.gov.pl,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • dowód osobisty do wglądu,
 • książeczka wojskowa z wpisem „przeniesiony do rezerwy” do wglądu.

 

 1. Test wiedzy i test sprawności fizycznej.

Następnie kandydat kierowany jest na pierwszy etap postępowania tj. test wiedzy i test sprawności fizycznej, który odbywa się zawsze w Szkole Policji i przeprowadzany jest w weekendy. Test ten składa się z 40 pytań. Przy każdym pytaniu są do wyboru 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Pytania dotyczą funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

Test sprawności fizycznej:

Zaliczenie testu sprawności fizycznej następuje po pokonaniu toru przeszkód czasie nie przekraczającym 1 minuty 41 sek.

 

 1. Badania psychologiczne – Test MultiSelect  

Test psychologiczny przeprowadzany jest metodą MultiSelect i składa się z dwóch części: indywidualnego badania kandydata, które odbywa się przed komputerem oraz rozmowy z psychologiem. Za test psychologiczny możesz uzyskać od 1 do 60 punktów. W trakcie testu sprawdzane są zdolności intelektualne, zachowania społeczne, stabilność, postawa w pracy. 

 

 1. Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydat oceniany jest pod kątem motywacji podjęcia służby w Policji, wiedzy na temat Policji, oceniana jest również autoprezentacja. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

 

 1. Ankieta bezpieczeństwa osobowego

Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony “poświadczeniem bezpieczeństwa”. Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

 

 1. Komisja lekarska

W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.

Po pozytywnym zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego kandydat umieszczany jest na liście kandydatów i planowany jest do najbliższego terminu przyjęcia w danym roku kalendarzowym.

Po podpisaniu rozkazu oczekuje na ślubowanie i wyjazd na kurs podstawowy zawodowy, który trwa około 6 miesięcy.

Po pozytywnym zakończeniu kursu podstawowego zawodowego wraca do jednostki macierzystej, do której został przyjęty i pełni służbę.

 
Jaki strój wybrać na rozmowę kwalifikacyjną?

Odpowiem  – adekwatny do sytuacji. Dodam, że podczas oceny rozmowy kwalifikacyjnej jednym z obszarów, który podlega ocenie jest wygląd i strój.

Czy pamięta Pan/i jakąś zabawną anegdotę z pracy rekrutera i procesu rekrutacji?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem padło pytanie dot. środków przymusu bezpośredniego, z jakich może korzystać Policji, a brzmiało ono tak:

Rekruter: – Czy jako środek przymusu bezpośredniego występują zwierzęta?

Kandydat: – Tak. (poprawna odpowiedź)

R: – A jakie zwierzęta?

K: – Psy i konie. (poprawna odpowiedź)

R: – Jakie konie?

K: – Mechaniczne.

W  poprawnej odpowiedzi chodziło o konie służbowe.

Opole

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • kwestionariusz osobowy część A i B,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • dowód osobisty do wglądu,
 • książeczka wojskowa z wpisem „przeniesiony do rezerwy”do wglądu

Sprawdź nasze oferty pracy w serwisie www.biurokarier.edu.pl
Nie widzisz oferty logowania? Zarejestruj konto!

Więcej informacji o serwisie znajdziesz tutaj.