fbpx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


W dniu 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”. W związku z powyższym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych osobowych powoła Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/ lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Kopernika 11a, 45-040 Opole. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej http://iod.uni.opole.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia badania absolwentów Uniwersytetu Opolskiego pn. monitoring karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego, którego poszczególne etapy zostały opisane i są zamieszczone na stronie kariera.uni.opole.pl/monitoring.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest 6. ust. 1 pkt. a  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji ww. celu.
 6. Dla realizacji celu będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, informacje dotyczące kariery w trakcie studiów, przebiegu studiów i późniejszej kariery zawodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym i nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich;
 8. Dane przechowywane będą przez cały okres realizowania monitoringu karier zawodowych absolwentów przez Uniwersytet Opolski;
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu przetwarzaniu danych .
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.