fbpx

 Centrum Usług Wspólnych w Opolu

Starszy referent ds. księgowości

Nazwa firmy:  Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Profil firmy:  Obsługa księgowa, kadrowa i płacowa przedszkoli publicznych w Opolu
Stanowisko:  Starszy referent ds. księgowości
Miejsce pracy:  Opole, ul. Piastowska 17
Kontakt:  77 44 55 920, 77 44 61 109
Student
Tryb studiów
    dzienne;                  zaoczne;                  wieczorowe;
Kierunek studiów:  
Absolwent
Tytuł      magister;                  licencjat;                  inżynier;
Kierunek studiów:  Ekonomia lub kierunki pokrewne
Wymagania wobec kandydatów:
 1. Wykształcenie umożliwiające wykonywanie zadań na określonym stanowisku: – wyższe (preferowane kierunkowe: ekonomia, rachunkowość, finanse) lub – średnie (preferowane ekonomiczne, rachunkowość)
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku w przypadku wykształcenia średniego minimum 2-lata, brak wymogu stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego.
 3. Znajomość z zakresu prawa ( w tym: ustawy o pracownikach samorządowych ), o finansach publicznych, o rachunkowości, o systemie ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego, prawa oświatowego, obowiązujących zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, znajomość planu kont , klasyfikacji, księgowości oraz sprawozdawczości budżetowej.
Zakres obowiązków:
 • dokonywanie ewidencji operacji gospodarczych,
 • prowadzenie obsługi księgowej i finansowej jednostek obsługiwanych,
 • zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów przez jednostki obsługiwane,
 • kontrolowanie zgodności operacji finansowych i gospodarczych z planem finansowym,
 • kontrolowanie kompletności i rzetelności dokumentów stanowiących podstawę operacji finansowych,
 • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, analizowanie wykorzystania przydzielonych środków z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
 • sporządzanie raportów z monitorowania wykonania planu jednostek obsługiwanych,
 • przygotowywanie danych do projektu planu finansowego i projektów jego zmian w ciągu roku,
 • nadzór i kontrola list płac, rachunków za prace zlecone , naliczeń powodujących zobowiązania wobec ZUS, Urzędów Skarbowych i innych instytucji,
 • rozliczanie podatku VAT,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych CUW.
Oferowane warunki zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na
czas nieokreślony.
Stabilna praca w jednostce budżetowej. Możliwość rozwoju.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: Szczegóły na stronie internetowej:
http://bip.um.opole.pl/?id=42709
Ilość etatów:  1
Termin ważności oferty:  25.01.2018 r.