fbpx

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Opolski z siedzibą przy pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uni.opole.pl, poprzez formularz na stronie: http://iod.uni.opole.pl/kontakt/, telefonicznie lub pisząc na adres: Uniwersytet Opolski – Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Kopernika 11a, 45-040 Opole.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia badania absolwentów Uniwersytetu Opolskiego pn. monitoring karier zawodowych absolwentów Uniwersytetu Opolskiego, którego poszczególne etapy zostały opisane i są zamieszczone na stronie uni.opole.pl/monitoring.
 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest 6. ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), czyli wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji ww. celu.
 6. Dla realizacji celu będą przetwarzane następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, informacje dotyczące kariery
  w trakcie studiów, przebiegu studiów i późniejszej kariery zawodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym i nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich;
 8. Dane przechowywane będą przez cały okres realizowania monitoringu karier zawodowych absolwentów przez Uniwersytet Opolski;
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,  cofnięcia udzielonej zgody,
  z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: do  sprostowania danych osobowych, do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu przetwarzaniu danych .
 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe
  są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.