fbpx

Informacja na temat możliwości wsparcia dla osób poniżej 29 roku życia

Prezentujemy Państwu listę realizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w województwie opolskim, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja w szczególności jest kierowana do osób młodych, w wieku do 29 roku życia, zainteresowanych zdobyciem nowej wiedzy i kwalifikacji dzięki udziałowi w bezpłatnym szkoleniu lub w stażu.

Uczestnikami projektów mogą być osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku od 15 do 29 lat, z następujących grup:

  • osoby bierne zawodowo* lub osoby bezrobotne, niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które aktualnie nie uczą się i nie szkolą;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący**, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych.

Projekt jest skierowany wyłącznie do osób młodych z obszaru województwa opolskiego (osób fizycznych, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

*Osoby bierne zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)

**Osoba uboga pracująca – osoba, której zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę) lub osobę zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu.

 

Aktualna lista projektów, w których osoby młode, spełniające powyższe warunki, mogą brać udział