fbpx

Młodzieżowy Delegat RP do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego – konkurs

Program Młodzieżowego Delegata do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego będzie kolejnym z projektów delegackich dla młodych Polaków. W naszym kraju funkcjonuje już Młodzieżowy Delegat do Organizacji Narodów Zjednoczonych i Młodzieżowy Delegat do Rady Europy, rozwijana jest inicjatywa Młodzieżowych Delegatów do Unii Europejskiej, a dodatkowo polscy obywatele mają szansę być delegatami podczas szczytów G7 i G20. Wszystkie te elementy nowoczesnej, młodzieżowej dyplomacji pomagają zwiększyć świadomość o organizacjach międzynarodowych i ich działalności wśród pokoleń, które w przyszłości będą decydować o polityce swoich państw. Dlatego też program Młodzieżowego Delegata do NATO, jako łącznika między sztabami i decydentami Paktu a jego najmłodszymi obywatelami, powinien otrzymać wsparcie zarówno od Organizacji, jak i od państw członkowskich i instytucji pragnących rozwoju edukacji obronnej, przygotowania nowych kadr politycznych i wojskowych oraz wzmocnienia poczucia patriotyzmu w społeczeństwie.

Forum Młodych Dyplomatów, jako najstarsza i największa młodzieżowa organizacja pozarządowa w Polsce zajmująca się tematyką dyplomacji, stosunków międzynarodowych i praw człowieka, czuje się w obowiązku zainicjować ten pierwszy w Europie NATOwski program delegacki, jednocześnie zapraszając do współpracy wszystkich ceniących sobie bezpieczeństwo, obronność i humanitaryzm.

Założenia

Program Młodzieżowego Delegata do NATO jest skierowany do obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w wieku od 18 do 25 lat, zainteresowanych historią Paktu Północnoatlantyckiego i integracji sojuszniczej, rozwojem technologii i strategii militarnych, udziałem Polski w misjach stabilizacyjnych Organizacji oraz promocją edukacji z zakresu bezpieczeństwa, obronności, geopolityki i praw człowieka.

Etapy konkursu

Konkurs, mający na celu wyłonienie osoby Delegata, składa się z trzech etapów.

Pierwszy etap – poprzedzony promocją programu – polegać będzie na przeanalizowaniu przez organizatorów zgłoszeń uczestników i wyborze na ich podstawie najbardziej interesujących kandydatów.

Drugi etap polegać będzie na przygotowaniu przez kandydatów konspektu projektu związanego z podanym przez organizatorów tematem, który kandydat zobowiązuje się wykonać w trakcie swojej potencjalnej kadencji jako Delegat.

3 osoby wybrane spośród uczestników etapu projektowego zostaną zaproszone na rozmowę z przedstawicielami Forum Młodych Dyplomatów oraz głównych organizacji partnerskich. Komisja złożona z przedstawicieli tych instytucji wybierze w tej drodze osobę, która przez rok będzie pełniła rolę Młodzieżowego Delegata.

Zadania Delegata

Zadaniami Młodzieżowego Delegata do NATO są:

  • promocja Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego oraz osiągnięć Polski w ramach NATO,
  • uczestnictwo w konferencjach, forach i innych wydarzeniach dotyczących obronności i bezpieczeństwa,
  • uczestnictwo w posiedzeniach sejmowej i senackiej Komisji Obrony Narodowej,
  • podejmowanie działań na rzecz zwiększenia świadomości młodzieży w dziedzinie bezpieczeństwa,
  • wspieranie inicjatyw angażujących młodych obywateli w debaty dotyczące działalności NATO,
  • edukowanie w zakresie bezpieczeństwa militarnego, energetycznego, gospodarczego i identyfikacyjnego,
  • pomoc w realizacji podstawowych celów Polski w NATO na poziomie młodzieżowym,
  • współpraca ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO,
  • promocja akademii, uroczystości oraz olimpiad i innych konkursów szerzących wiedzę o NATO.

Program Młodzieżowego Delegata do NATO pozwoli Organizacji oraz polskim władzom łatwiej i szerzej promować swoją działalność w dziedzinach o znaczeniu strategicznym wśród młodych obywateli, zaangażować ich w ramach różnych inicjatyw w debatę publiczną nad kierunkiem rozwoju Paktu, wzmocnić w młodzieży poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo publiczne (a tym samym długofalowo zapewnić krajowi i Sojuszowi większe poparcie w tworzeniu polityki obronnej i bezpieczeństwo w razie zagrożenia), a także zainteresować otwartych, inteligentnych i rozwijających nowe koncepcje młodych ludzi służbą w ramach cywilnej i wojskowej administracji obronnościowej.