fbpx

 Centrum Usług Wspólnych w Opolu

Starszy referent ds. kadr

Nazwa firmy: Centrum Usług Wspólnych w Opolu
Profil firmy:  Obsługa księgowa, kadrowa i płacowa przedszkoli publicznych w Opolu
Stanowisko: Starszy referent ds. kadr
Miejsce pracy:  Opole, ul. Piastowska 17
Kontakt:  77 44 55 920, 77 446 11 09, cuw@cuw.opole.pl
Student
Tryb studiów
    dzienne;                  zaoczne;                  wieczorowe;
Kierunek studiów:  Ekonomia i kierunki pokrewne
Absolwent
Tytuł      magister;                  licencjat;                  inżynier;
Kierunek studiów:  Ekonomia i kierunki pokrewne
Wymagania wobec kandydatów:
 1. Wykształcenie umożliwiające wykonywanie zadań na określonym stanowisku: – wyższe (preferowane kierunkowe: ekonomia, rachunkowość, finanse) lub – średnie (preferowane ekonomiczne, rachunkowość)
 2. Staż pracy na podobnym stanowisku w przypadku wykształcenia średniego minimum 2-lata, brak wymogu stażu pracy w przypadku wykształcenia wyższego.
 3. Znajomość przepisów wynikających z ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy-Karta Nauczyciela, przepisów oświatowych. znajomość przepisów prawa pracy.
Zakres obowiązków:
 • prowadzenie teczek akt osobowych pracowników jednostek obsługiwanych,
 • ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie czasu pracy pracowników,
 • przygotowywanie list obecności pracowników jednostek obsługiwanych,
 • prawidłowe i zgodne z przepisami sporządzanie umów o pracę, zakresów obowiązków, informacji o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • bieżąca weryfikacja stażu pracy pracowników jednostek,
 • prowadzenie rejestru kart czasu pracy, zwolnień lekarskich,
  urlopów wypoczynkowych i okolicznościowych pracowników
 • czuwanie nad prawidłowym i terminowym przygotowaniem
  materiałów do naliczeń nagród jubileuszowych,
 • sporządzanie i wydawanie zaświadczeń dotyczących
  zatrudnienia dla pracowników jednostek obsługiwanych
 • sporządzanie świadectw pracy oraz dokumentów
  związanych z rozwiązaniem stosunku pracy,
 • prowadzenie ewidencji szkoleń w zakresie BHP,
 • prowadzenie ewidencji badań lekarskich oraz kierowanie na
  badania lekarskie pracowników jednostek obsługiwanych,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia,
  wymaganych przepisami prawa, w tym sprawozdań do GUS,
  SIO,
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników do ZUS,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • kompletowanie dokumentacji dla celów emerytalnych lub
  rentowych,
 • sporządzanie analiz zatrudnienia dla potrzeb wewnętrznych,
 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi CUW,
 • zgłaszanie rozwiązań oraz opracowywanie projektów
  mających na celu usprawnienie pracy na własnym
  stanowisku oraz w CUW,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.
Oferowane warunki zatrudnienia: Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na
czas nieokreślony.
Stabilna praca w jednostce budżetowej. Możliwość rozwoju.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: Szczegóły na stronie internetowej:
http://bip.um.opole.pl/?id=42707
Ilość etatów:  1
Termin ważności oferty:  25.01.2018 r.