fbpx

 Komenda Powiatowa Policji w Opolu

Funkcjonariusz Policji

Nazwa firmy:  Komeda Wojewódzka Policji w Opolu
Profil firmy:  Służby mundurowe
Stanowisko:  Funkcjonariusz Policji
Miejsce pracy:  Komendy Powiatowe Policji woj. opolskiego, KMP w Opolu
Kontakt:  77/4222150, 77/4222151

 

 

Wymagania wobec kandydatów:
 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (wpis w książeczce wojskowej – przeniesiony do rezerwy).
Oferowane warunki zatrudnienia:
 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
 • stabilne, stałe zatrudnienie;
 • wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych;
 • stałe i pewne źródło dochodu;
 • wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym ok. 2600 zł netto + dodatek służbowy+ wysługa lat;
 • możliwość otrzymywania dodatkowych świadczeń dla uprawnionych (dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak)
 • skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby –  55 lat życia);
 • możliwość doskonalenia zawodowego;
 • możliwość kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku;
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • podanie o przyjęcie do służby w Policji,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B,
 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,  świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu),
 • dowód osobisty do wglądu,
 • książeczka wojskowa z wpisem „przeniesiony do rezerwy” do wglądu.

 

Termin ważności oferty:  31.12.2017