fbpx

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu

Radca/Referent

Nazwa firmy: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu
Profil firmy:  Administracja publiczna
Stanowisko: Radca/Referent
Miejsce pracy: Opole
Kontakt:
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

tel. 77 4543721

 

Student
Tryb studiów
    dzienne;                  zaoczne;                  wieczorowe;
Kierunek studiów:  

 

Absolwent
Tytuł      magister;                  licencjat;                  inżynier;
Kierunek studiów:  administracja; prawo; nauki społeczne; ekonomia

 

Wymagania wobec kandydatów:
 • wykształcenie wyższe,
 • udokumentowany, co najmniej roczny, staż pracy,
 • podstawowa znajomość systemu wyborczego w Polsce,
 • umiejętność szybkiego uczenia się i pracy w zespole,
 • obsługa urządzeń biurowych,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, zwłaszcza Pakietu MS Office,
 • samodzielność,
 • umiejętność samoorganizacji pracy,
 • wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność,
 • sumienność,
 • apolityczność
Zakres obowiązków:
 • współdziałanie z urzędami gmin w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów w trakcie kadencji oraz referendów lokalnych w sprawie odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego przed upływem kadencji,
 • współdziałanie z urzędami gmin w zakresie prowadzenia rejestru wyborców,
 • sporządzanie miesięcznych statystyk działań podejmowanych przez Komisarzy Wyborczych w Opolu oraz Delegatury dla Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie,
 • nadzór nad prowadzeniem i aktualizacją strony internetowej Delegatury w strukturze serwisu internetowego Państwowej Komisji Wyborczej,
 • Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdaniami finansowymi, zwanymi dalej sprawozdaniami składanymi Komisarzowi Wyborczemu w Opolu przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego,
 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej, identyfikacja i analiza ryzyka,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Delegatury.
Oferowane warunki zatrudnienia:  umowa o pracę na 1 etat, praca od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Wymagane dokumenty aplikacyjne:  CV, list motywacyjny, kserokopia dowodu osobistego, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 tj.).
Ilość etatów:  1

 

Termin ważności oferty: 28 grudnia 2016 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Delegatury KBW w Opolu, w terminie do dnia 28 grudnia 2016 r.