fbpx

 Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Opolskiego

Stanowisko ds. obsługi grantów i projektów badawczych (umowa o zastępstwo)

Nazwa firmy: Uniwersytet Opolski
Biuro ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
Profil firmy:  Uczelnia wyższa
Stanowisko:  Stanowisko ds. obsługi grantów (umowa o zastępstwo)
Miejsce pracy:  Opole
Kontakt: Dokumenty aplikacyjne należy składać w Dziale ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą, Pl. Mikołaja Kopernika 11a, 45 – 040 Opole, w pokoju nr 32, do dnia 28.11.2017r.

 

Absolwent
Tytuł      magister;                  licencjat;                  inżynier;
Kierunek studiów:  

 

Wymagania wobec kandydatów: Wymagania obligatoryjne:

 • Wykształcenie wyższe magisterskie;
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętność sporządzania i redagowania pism;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz swobodne poruszanie się w edytorach testowych oraz kalkulacyjnych, w szczególności w pakiecie Microsoft Office.
 • Umiejętność analitycznego myślenia, pracy samodzielnej oraz w zespole, kreatywność, odporność na stres i pracę w krótkich terminach realizacji, odpowiedzialność, sumienność, skrupulatność, cierpliwość oraz kultura osobista.
 • Wymagania fakultatywne:Znajomość zasad odnoszących się do realizacji grantów i projektów naukowo – badawczych (w szczególności finansowanych ze środków Narodowe
 • go Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju);Znajomość zasad realizacji projektów naukowo – badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 • Znajomość zapisów Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 2010 nr 96 poz. 615);
 • Umiejętność interpretacji aktów prawnych, w szczególności dotyczących problematyki finansowania nauki.
Zakres obowiązków:
 • Administracyjna obsługa grantów i projektów badawczych realizowanych przez jednostki organizacyjne oraz pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego, w tym projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze środków zewnętrznych (krajowych oraz zagranicznych);
 • Wsparcie wnioskodawców na etapie przygotowania i składania aplikacji projektowych, a także w toku realizacji projektów (w tym rejestracja i udział w rozliczaniu kosztów, sporządzanie zestawień rocznych i końcowych, ocena kwalifikowalności kosztów w oparciu o właściwe przepisy);
 • Opiniowanie zamówień na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w oparciu o wewnętrzne przepisy Uniwersytetu Opolskiego;
 • Udział w przygotowywaniu sprawozdań i raportów w obsługiwanym zakresie na podstawie zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych;
 • Archiwizowanie sporządzonych dokumentów przetargowych.
Wymagane dokumenty aplikacyjne:
 • Podpisane Curriculum Vitae zawierające informacje potwierdzające spełnienie wymagań oraz klauzule:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2016r. poz. 922)”
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i spełnienie wymogów kwalifikacyjnych (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata);
 • Oświadczenie Kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych;
 • Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kompetencje i umiejętności (np. ukończone kursy, szkolenia, warsztaty i inne).
 • Decydujące znaczenie dla zachowania terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych ma data i godzina wpływu w miejscu wskazanym powyżej, a nie data ich wysłania przesyłką pocztową, czy kurierską. Aplikacje, które wpływają po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane
 • Rektor Uniwersytetu Opolskiego zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie bez podania przyczyny.
Ilość etatów:  1

 

Termin ważności oferty:  28.11.2017